Адыгэ тхыбзэ 5 класс

ПэщIэдзэ классхэм щаджам къытегъэзэжын

Мы Iыхьэм пэщIэдзэ классхэм щаджа темэхэм ехьэлIа лэжьыгъэхэр щыбгъуэтынущ: жьабзэмрэ тхыбзэмрэ, псалъэ къэхъукIэ, псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, макъзешэ [э] къапсэлъу хьэрфзешэ...

СИНТАКСИСЫМРЭ НАГЪЫЩЭХЭМРЭ

Мы Iыхьэр ехьэлIащ псалъэ зэпхам, псалъэухам и грамматикэ лъабжьэм, псалъэухам и пкъыгъуэ етIуанэхэм, диалогым, монологым, псалъэ занщIэм. ИжьымкIэ псалъэ...

ПСАЛЪЭ КЪЭХЪУКIЭ

Псалъэ къэхъукIэхэмрэ псалъэ зэхъуэкIыкIэхэмрэ я деж къеблагъэ. Алфавит. Псэущхьэхэр. Уигу ирихь псэущхьэ зыбжанэм (2-3) я гугъу щIы. ЦIэ яфIэщ.З...

МОРФОЛОГИЕ

ЩыIэцIэм ехьэлIа щIэныгъэ, ар къызэрапщытэ лэжьыгъэхэр. ПЩЫТАЛЪЭ

ГЛАГОЛ

Адыгэбзэм нэхъ гугъуу хэт Iыхьэм – глаголым – дызэдэджэгуурэ щIэныгъэ къыхэтхынщ. ИжьымкIэ ит глаголхэр гупищу зэхэхауэ ижьымкIэ ехьэкI

ПЛЪЫФЭЦIЭ

ПлъыфэцIэ, абы и лIэужьыгъуэхэр, абыхэм я къэхъукIэр щызэпкърах Iыхьэ. Псалъэзэблэдз

Start typing and press Enter to search